streda, 22 mája, 2024
Home > Lifestyle > Daň z nehnuteľností na rok 2019

Daň z nehnuteľností na rok 2019

Čo je predmetom dane z nehnuteľností na rok 2019?

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Ako postupovať pri podaní daňového priznania?

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.  Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností na rok 2019 platí každý daňovník, ktorý v roku 2018 a v rozmedzí dátumov od 2.1.2018 do 1.1.2019 bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru). Daňovník, ktorý sa stal dňa 1.1.2018 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, zaplatil už daň na rok 2018, to znamená, že uvedený daňovník na rok 2019 platí daň z nehnuteľností, ale ak nedošlo k žiadnym zmenám, daňové priznanie už nepodáva (nakoľko podal už daňové priznanie na rok 2018).

Kedy vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1.Januára 2019, ak sa v roku 2018 daňovník stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. V prípade, ak daňovníkovi vznikne daňová povinnosť 1. januára 2019, daňová povinnosť mu vzniká týmto dňom. To znamená, že ak sa daňovník stane napríklad vlastníkom nehnuteľnosti 1.1.2019, platí daň už od 1.1.2019. Ak by sa daňovník stal napríklad vlastníkom nehnuteľnosti 2.1.2019, platí daň až od 1.1.2020.

Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra 2018, ak daňovníkovi v roku 2018 zanikne:

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom,
 • užívanie

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Ako vypočítať daň z nehnuteľností na rok 2019?

Ďalším špecifikom tejto dane je to, že daňovník v daňovom priznaní si nevypočíta svoju daňovú povinnosť, t. j. koľko dane z nehnuteľností má zaplatiť. V daňovom priznaní daňovník len oznámi údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet dane z nehnuteľností správcovi dane (napr. výmera bytu v m2, či počet podlaží stavby a pod.).

Aká je splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2019?

Daň, ktorú vyrubí správca dane daňovníkovi je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré daňovník dostane od správcu dane. Obvykle sú rozhodnutia rozposielané v máji.

 

Aké sankcie hrozia za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019?

V prípade, ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonom stanovenom termíne, správca dane mu môže uložiť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane z nehnuteľností, nie menej ako 5 eur, ale najviac 30 000 eur.

Kto je správcom dane z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností sa zaradzuje medzi miestne dane, ktoré upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami a ustanovujú tak sadzby dane z nehnuteľností, oslobodenia či zníženia od dane z nehnuteľností.

Správcom dane z nehnuteľností je obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Neposudzuje sa teda to, kde má daňovník trvalý pobyt resp. sídlo podnikania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *